Avtorske pravice

Vse vsebine, ki so objavljene na spletni strani ZaupajNaravi.si in so last družbe Tjaša Radovan s.p., so zaščiteno avtorsko delo in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP Ur.l.RS, št. 16/07,68/08 in 110/03)Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja Tjaša Radovan s.p.

Z dovoljenjem podjetja Tjaša Radovan s.p., so dokumenti, ki so objavljeni na spletnih straneh ZaupajNaravi.si, shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene in skladno z določbami ZASP, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (kot vir podatkov mora biti vidno označena Tjaša Radovan s.p., podatki pa morajo ostati nespremenjeni).

Tjaša Radovan s.p., se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem  teh spletnih strani  trudila  zagotavljati točnost, pravilnost  in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti  za njihovo točnost in celovitost  kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Tjaša Radovan s.p., si pridružuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletne strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila.

Tjaša Radovan s.p., se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov zbranih na spletnih straneh www.zaupajnaravi.si skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/07).

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

Tjaša Radovan s.p.
Grahovo 3, 1384 Grahovo
F: +386 40 765 105
E: info@zaupajnaravi.si